תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר האינטרנט אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ www.udidagan.co.il    (להלן: "אתר האינטרנט"),  מבית חברת אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ, ח"פ: 512978412  (להלן: "הסוכנות").

השימוש באתר האינטרנט על כל תכניו, מאפשר לך המשתמש, לקבל מידע אודות מוצרי ביטוח שונים המשווקים על ידי הסוכנות, לשלוח מידע ולקבל הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים נלווים בענפי ביטוח שונים,  ובנוסף לבצע פעולות בשירות עצמי כגון רכישת פוליסות ביטוח ושירותים נלווים (להלן: "אפשרויות השימוש באתר"). 

חברת אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ (להלן: "הסוכנות") הנה סוכנות ביטוח בעלת רישיון לעסוק בתיווך בביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א – 1981 .

על מנת שתוכל לעשות שימוש באתר עלייך לקרוא את תנאי השימוש באתר בעיון רב וזאת מאחר  והשימוש שלך באתר האינטרנט כפוף לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות וכן לכל הוראות החוק הרלוונטיות לרבות,  חוזרי ונהלי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הרלוונטיים ומהווה את הסכמתך לכל האמור בהם.

לתשומת ליבך, תנאי השימוש באתר הינם הסכם משפטי מחייב בין הסוכנות לבינך ומשכך ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש המפורטים להלן, אנא הימנע מהשימוש באתר.

 1. לצורך הנוחות, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מופנים ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 1. כותרות הסעיפים נועדו לצורכי התמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.
 1. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים, לרבות פרסומים בטלוויזיה ו/או בעיתונות ו/או ברדיו ו/או רשתות חברתיות ו/או באתרי אינטרנט אחרים, יגברו הוראות הסכם תנאי השימוש.

הגדרות

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט שכתובתו   www.udidagan.co.il על כל המערכות הכלולות בו.

" הסוכנות " – חברת אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ח.פ. 512978412 וכל מי מטעמה. 

"ענפי הביטוח הכלולים באתר האינטרנט" – ביטוח אלמנטרי, חיים ובריאות וביטוח ימי.  

 הרישום לאתר

 1. השימוש באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מכרוך ברישום ומסירת מידע ופרטיים אישיים שמסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד לעשות שימוש ביכולות האתר, לבקש ולקבל הצעות מחיר מחייבות ולבצע פעולות בשירות עצמי הכוללות, בין היתר, רכישה של פוליסות ביטוח בענפי הביטוח השונים, עדכוני פרטים אישיים ועוד.
 1. לאחר שתרשם לאתר, תקבל מאיתנו שם משתמש וסיסמה אשר יאפשרו לך לבצע פעולות לקבל הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ולעדכן פרטים אישיים ומשכך הנך מצהיר ומתחייב שלא למסור ו/או להעביר ו/או לאפשר לכל צד שלישי ו/או אדם אחר לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך ובנוסף לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על פרטי זיהוי אלו.

מסירת מידע אישי

 1. אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות יכולים ועשויים לעשות כל שינוי או הוספה לתנאי השימוש של האתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי או בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  תשמ"א – 1981 ו/או תקנותיו ו/או הוראות וחוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומשכך עלייך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר.
 1. מסיבה זו ועל מנת שתוכל לעשות שימוש באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ, הנך נדרש למלא את פרטיך האישיים ולסמן את תיבות הסימון המאשרות כי קראת והסכמת לכל האמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולמדיניות הפרטיות.
 1. לתשומת ליבך, מסירת פרטים שגויים או אי מסירת הפרטים המלאים עלולה לפגוע באיכות השירות שינתן לך על ידי אתר האינטרנט או למנוע מאיתנו את היכולת לספק לך את השירות כלל ובנוסף לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, ככל שהדבר יידרש.
 1. מסיבה זו הנך מצהיר כי, כל המידע שיימסר לנו על ידך באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מיהיה נכון ומדויק ואתה מאשר לנו שידוע לך כי אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ וחברות הביטוח וכן המאגר הסטטיסטי של חברות הביטוח,  שאליהן מועבר או יועבר המידע על מנת לקבל הצעות התקשרות למתן השירותים עבורך בענפי הביטוח השונים, מסתמכות על נכונות המידע שנמסר על ידך וכי תעדכן אותנו בכל שינוי במידע שנמסר על ידך באופן מיידי.
 1. הנך מאשר ומסכים בזאת כי, כל המידע אשר יימסר לנו על ידך באמצעות האתר, נמסר לנו מרצונך החופשי וכי הרישום לאתר והזנת הנתונים מהווים הסכמה מצדך לאפשר לנו לעשות שימוש במידע, עיבודו, אחסונו והשימוש בו למטרות לשמן הוא נמסר לנו לרבות מטרות נוספות בתחום השיווק והמכירה של מוצרי ביטוח בענפים השונים.

 

השימוש באתר

 1. באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מרשאים להירשם ולהשתמש כל מי שעומדים בתנאים ובהגבלות כדלקמן:

א.      כל מי שהינו בגיר בעל כשירות משפטית והנו אזרח ישראלי בעל תעודת זהות תקפה. 

ב.      בעל כתובת במדינת ישראל. 

ג.        בעל תיבת דואר אלקטרוני. 

ד.      בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף, שהונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי בישראל. 

ה.      לעניין רכישת פוליסת ביטוח רכב – בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף. 

ו.        משתמשים מתחת לגיל 18 וחוסים שאינם בעלי כשירות משפטית, רשאים לעשות שימוש באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ רק באמצעות הורה או אפוטרופוס, לפי העניין. 

הגבלת הגישה

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להעניק את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו ו/או לחסום כל משתמש, אשר הפר את תנאי השימוש או שמסר פרטים שגויים בזדון ו/או שביצע פעילות זדונית שנועדה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומסיבה זו הנך מתחייב לכל אלה:

א.      כי לא תעשה באתר שימוש שלא למטרותיו ו/או למטרות לא חוקיות ו/או למטרות פסולות. 

ב.      כי לא תתחזה בשמו של אחר או תרשם לאתר עבור אחרים ותפתח עבורם חשבונות וסיסמאות ולא תשדל אחרים לעשות כן .  

ג.        כי לא תגרום לכל שיבוש, הפרעה או חסימה היוצרת מניעה למשתמשים אחרים באתר. 

ד.      כי לא תעלה מידע או תכנים שיש בהם כדי לגרום לנזק לאתר האינטרנט או לתעבורת הרשת באמצעות תוכנות זדוניות, וירוסים, סוסים טרויאנים, בוטים  וכיוב'. 

ה.      כי לא תעלה כל מידע או תכנים שיש בהם כדי לפגוע, להשמיץ, לאיים, להעליב או להוציא את דיבתו של האחר, לרבות חומרים בעלי אופי מיני או אלים. 

 1. אנו נהיה רשאים להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות וכן נהיה רשאים להשהות את מתן השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, לשנותם או להגבילם, להפסיקם או לחדשם, ללא שום הודעה מוקדמת וזאת מבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

השימוש במידע

 1. הנך מאשר לאודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מולסוכנות להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדים שלישיים וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
 1. הנך מאשר לאודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מלשלוח לך, מעת לעת, דברי פרסומת וכי הרשמתך לאתר ואישור תנאי השימוש שלו מהווים גם הסכמה מצידך לקבל מאודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או מהסוכנות דברי פרסומתם כמפורט בהוראות סע' 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב –1982  וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
 1. בכל מקרה שבו תפסיק להיות מעוניין לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות למכשיר הטלפון הנייד שלך או לכתובת הדוא"ל שלך, עלייך להודיע לנו על כך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל:   [email protected]או בטלפון : 03-6181111.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

 1. הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוח או שירותים נעשית על בסיס המידע שנמסר לנו על ידך ומשכך אם המידע שנמסר לנו על ידך, נמסר לנו כשהוא חלקי ו/או שגוי ו/או לא נכון אזי יתכן ויהיו הבדלים בין הצעת המחיר לבין המוצר שיוצע לך.
 1. על מנת להסיר כל ספק, קבלת הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים, אינה מהווה פוליסת ביטוח מחייבת מאת חברת הביטוח ומשכך רק קבלת אישור על הפקת פוליסה וקבלת פוליסת הביטוח עצמה,  יחייבו את חברת הביטוח בקרות מקרה ביטוחי כלשהו.
 1. בכל מקרה שבו תרצה לבטל שירותים ו/או מוצרי ביטוח שנרכשו על ידך אתה תהיה רשאי לעשות כן וזאת בכפוף להוראות כל דין ולתנאי פוליסת הביטוח שנרכשו על ידך.  מסיבה זו אתה מאשר לנו כי רישומי אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות לעניין ביטול שירותים ו/או מוצרי ביטוח ו/או הוראות ו/או כיסויים שונים שיבוצעו על ידך דרך האתר בשירות עצמי, יהוו ראיה מכרעת בכל הליך משפטי.
 1. אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות אינם חברת ביטוח ומשכך קבלת הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים, תלויה ומותנית בזמינות ובאיכות החיבור למחשבי חברת הביטוח.
 1. יובהר ויודגש כי, אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות שומרים לעצמם את הזכות לסרב להציע הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים לפי שיקול דעתם והודעה על סירוב לעשות כן תועבר למשתמש.
 1. יובהר כי, קבלת הצעת מחיר למכירת מוצר ביטוח ו/או שירות משלים כלשהו שתתקבל מאודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות אינםבבחינת אסמכתא או אישור לגבי קיומה של פוליסת הביטוח ו/או כתב השירות לפי העניין. 
 1. לתשומת ליבך, חל איסור לבצע כל שינוי ו/או תיקון של כל תנאי מתנאי פוליסת הביטוח ו/או כתב השירות לאחר שהופקו והעושה כן חשוף לסיכונים המשפטיים הנובעים מכך.
 1. בכל מקרה שבו תימצא סתירה בין נוסח הצעת המחיר ו/או תנאי הפוליסה כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לתיבת הדוא"ל שלך ו/או כלפי שהודפסה על ידך לבין הפוליסה המצויה אצל חברת הביטוח ו/או אצל אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות, יחשב הנוסח המצוי בידי חברת הביטוח ו/או אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או הסוכנות כנוסח המחייב.
 1. בכל מקרה שבו תהיה מעוניין לבטל רכישה של מוצרי ביטוח ו/או שירותים שאותם רכשת, אתה תהיה רשאי לעשות כן, בכפוף להוראות הפוליסה ובכפוף להוראות כל דין. 

אבטחת המידע

 1. אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות עושים כל מאמץ בכדי לאבטח את המידע באתר האינטרנט וזאת בהתאם לנהוג והמקובל באתרים מסוג זה ולשם כך נוקטים באמצעי אבטחת מידע מתקדמים והמקובלים לאבטחת אתרי אינטרנט מסוג זה.
 1. מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות ומשכך וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע,  אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות אינן מתחייבות ואינן ערבות שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג' שאינו מורשה לכך.
 1. בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר האינטרנט שלה ו/או למחשביה.
 1. בנוסף אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או הפסד או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה ממתן השירותים ו/או הפסקתם או כתוצאה מכל שיבוש, פגם, השבתה, מחיקה, ו/או מתקלות שאינם בשליטתה או תקלות שנגרמו כתוצאה מהתנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 1. פרטי כרטיס האשראי ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך נשמרים על ידי אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות באמצעות אמצעי אבטחה סבירים ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
 1. למען הסר ספק, אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות לא יהיו אחראיות לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ו/או אובדן המידע.

קניין רוחני

 1. כל החומר המצוי באתר, לרבות עיצובו וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, כולם או חלקם.
 1. בהתאם לאמור לעיל, כל המידע המוצג באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או של הסוכנות, מוצג לשימושך האישי בלבד וככזה אין לעשות בו כל פעולה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה לרבות, העתקתו, הפצתו, העברתו, שידורו או פרסומו לשום גורם אחר שהוא ללא קבלת אישורה של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או הסוכנות מראש ובכתב.

תניית שיפוט ייחודית

31.   כל מקרה של סכסוך משפטי בכל דבר ועניין הקשור לשימוש באתר האינטרנט של אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או הסוכנות לרבות לעניין תנאי השימוש בו, יחול הדין הישראלי בלבד והסמכות המקומית תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד.