ביטוח אחריות מוצר

יצרן, יבואן, משווק או ספק? כדאי שתרכוש ביטוח אחריות מוצר

כל מוצר שלקוח רוכש אמור לשמש אותו להנאתו ולסייע לו מבלי לגרום לנזק כלשהו. נשאלת השאלה מה קורה כאשר השימוש במוצר מסוים או פגם שנפל בו גורמים נזק או פוגעים בלקוחותיכם בגלל סיבה כלשהי. כל יצרן חייב להיות מוגן על ידי פוליסת ביטוח חבות מוצר, המוכרת גם בשם ביטוח אחריות מוצר בגין פגמים שונים שעלולים ליפול בכל שלב בייצורו ויגרמו לנזק ללקוח. כיצרנים שרוצים פוליסה שמתאימה לכם, אתם יודעים כי המוצרים המבוטחים מגוונים מאוד ושונים זה מזה, אולם יש להם כמה היבטים זהים. יש לדעת כי לכל פוליסה ליצרן אפשר להוסיף הרחבות ספציפיות שחשובות ליצרן המבוטח ובכפוף לסכומים ולאפשרויות שמוצעות על ידי המבטח. המבוטחים יכולים להיות יצרני המוצר, ספקי המוצר, המשווקים שלו, יצואנים ויבואנים שחשופים בוודאי לתלאות הדרך עד שהמוצר מגיע ליעדו, וגם כל מי שעלול להיות חשוף לתביעות משפטיות מלקוח בגין השימוש במוצר. מכיוון שהתמונה המתקבלת כאן היא רחבה מאוד, להלן ההתייחסות הספציפית למאפייני פוליסה זו.

מהו ביטוח חבות מוצר ולמי הוא מיועד?

הפוליסה מבטחת את המבוטח על אחריותו לנזק גופני או נפשי שנגרם לצד שלישי או לרכושו בגלל שימוש במוצר מרגע שיצא מחזקתו בין אם הוא מייצר, מייצא או מייבא, משווק או מפיץ אותו. בפוליסה אפשר לבטח גם את האחריות למוצר אם נלווית אליו פעילו כמו התקנה והרכבה או אספקה ותיקונים שלו.

מתקינים חייבים לדעת כי הביטוח הנוגע לאחריות שלהם להתקנה הוא ביטוח אחריות מקצועית. תחום זה אינו קשור לביטוח אחריות מוצר אם נגרם נזק תוך כדי התקנה או בשלב מאוחר יותר עקב התקנת מוצר לא טובה למשל. זה שונה ממצב שבו טלוויזיה נופלת בגלל פגם במוצר עצמו בלי קשר למתקין. כאן כדאי לדעת כי חשוב ואף מומלץ ששני הביטוחים האלה – ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר ייעשו באותה חברה כדי למנוע מצב שבו חברה תסרב לשלם בטענה שזה אינו רלוונטי לפוליסה שהיא מכרה אלא נמצא באחריות החברה המבטחת השנייה.

עלות ביטוח אחריות מוצר

עלות פוליסת ביטוח אחריות מוצר תיקבע בהתאם למאפייניו של המוצר ולהרחבות שהיא כוללת. מוצרים מסוימים יכולים לכלול הרחבות שנוגעות גם להשפעת המוצר והשימוש בו שעלולים לגרום להליכים כלשהם נגד המבוטח. ביטוח תקף במקרה שהמבוטח מוסמך ובעל רישיון לייצר או לשווק או לייצא או לייבא את המוצר שעליו הוא קונה פוליסה, וגם למטרת כיסוי הוצאות משפטיות שנגרמות בגלל תביעה נגדו.

מה חשוב לדעת על ביטח אחריות מוצר?

תביעה מוגשת נגד המבוטחים על ידי צד שלישי על בסיס שני חוקים: חוק האחריות למוצרים ופקודת הנזיקין. עם זאת, בשימוש במוצרים שונים עלולות להיות פרשנויות שונות לאופן שבו מתייחסים לאחריות המבוטחים ולכן יש כמה מונחים ונושאים שיש להבהיר ולהבדיל ביניהם, כדי לדעת בדיוק למה נועד הכיסוי הביטוחי.

הנושא הראשון הוא ייעוד המוצר והפגמים שנפלו בו. זוהי חובת היצרנים, הספקים והמשווקים לוודא שהמוצרים יגיעו ללא פגמים ותקלות לצרכנים ולכן זאת אחריותם אם נופל פגם כלשהו שגורם לנזק והם יכולים להיות חשופים לתביעות.

זוהי ההגדרה הבסיסית של אחריות למוצר ולמרות שהיא מקבלת גם תוספות והרחבות שונות בהתאם למוצר, לשימושיו, להרכבו ולפגמים העלולים להיות בו, החוק מתייחס במדויק למידת אחריות המבוטח ואת זה יש להכיר לפני שפונים להוציא פוליסה למוצר כלשהו. חשוב לשים לב לכך שנזק מתייחס לפגיעה ממשית שניתנת לאומדן כחוק וכמפורט בפוליסה, והוא אינו הערכה סובייקטיבית של מי שחושב שנפגע מאיכות המוצר. כלומר, במונח שימוש במוצר אין הכוונה לדעתו האישית של הצרכן או למידת שביעות רצונו מאיכותו או טיבו. זה אינו רלוונטי לביטוח ואינו מוגדר כנזק. כמו כן, הכיסוי הביטוחי הוא לא על היקף הנזק עצמו אלא על אחריות המבוטח לנזק, ובכפוף לתנאים ולחוק.

כמו כן, לא בכדי צרכנים רגילים לראות את אזהרות היצרנים והמשווקים על אריזות המוצר להשתמש בו אך ורק לפי הוראות היצרן והמוכר, משום שאם לא כן מידת אחריותם לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מכך מופחתת או פגה. משום כך, בכל תביעה כזאת ייבדק גם אופן השימוש במוצר ומידת התאמתו לייעודו כפי שהבטיחו זאת היצרן, המשווק והספק, ולא אם נעשה בו שימוש שאינו הולם אותו או נכון לו.

חשיבותן של הרחבות שונות לחישוב עלות ביטוח מוצר

מוצר הוא שם כולל למדי לאין ספור מוצרים ולכן מבוטחים יכולים לדון עם המבטחים בתנאי הפוליסה בהתאם לצרכים שלהם. מהרחבות אלה ומאופי המוצר ותנאים נוספת נגזרת גם עלות ביטוח המוצר. הנזק הנגרם בגין פגם במוצר יכול להיות מגוון מאוד ולהגיע לקשת רחבה של תקלות ובעיות. משום כך, על כל פוליסת ביטוח חבות מוצר יכולות וצריכות להיות הרחבות נוספות והעלויות של הפוליסה יהיו בהתאם. כל מבוטח חייב להתאים את הפוליסה לעצמו ולמוצריו במדויק במידת האפשר כדי לכסות את כל מה שאפשר, וזה יידון בזמן עריכת הפוליסה. הביטוח יהיה תקף, רק לתקופה המותחמת בפוליסה וגם זה בהתאם לאופי המוצר. זה חשוב במיוחד למבוטחים שמפסיקים פעילות ייצור או אספקת מוצרים אולם הם נמצאים עדיין בשוק ועלולים להגיע עם פגמים לידי הצרכנים. זה דורש חשיבה מראש על תנאי הפוליסה וניסוחה, כמו גם שמירה על רצף כיסוי ביטוחי. במקרים כאלה, אפשר לרכוש גם ביטוח שמכסה את תקופת הפסקת הייצור או השיווק. מכיוון שמוצרים מיובאים ומיוצאים והחבות עליהם חוצה גבולות. חשוב גם לקבוע במפורש בפוליסה היכן חלה הרחבת הביטוח משום שפוליסה סטנדרטית תקפה רק בישראל. זה חשוב לכל מי שיודע בוודאות שמוצריו או חלקים מהם יגיעו לחו"ל.

ביטוח אחריות מוצר